top of page
Open Book
לוגו ראשית_edited.png
פרשת וירא // כ' בחשוון תשפ"ד 
רוּחוֹת (לַ)מִּלְחָמָה

הגיגים מענייני דיומא ומפרשת השבוע מבית המדרש "ראשית"
הרב אביחי קצין // ראש בית המדרש ראשית ורב קהילות "משכן מיכאל" ו"עלומים"

מה בגליון:

מפרשת השבוע
Silhouette of Soldiers

ד"ת לפרשת וירא - "נפילתן של הקונספציות"

...הסרטון יטען מיד

מהלכות מלחמה // הרב אביחי קצין 

לגבי איסור תחומין הוכיח הרב נויבירט במאמרו הנ"ל מכך שהחפץ חיים לא הזכיר כלל את איסור תחומין (והביא עוד הוכחה נוספת) שבמקום שמותר לאדם לצאת מחוץ לתחום, מותר לצאת גם עם כליו, שהכלים נגררים אחר האדם.


אמנם, יש להוסיף שהגרנ"א רבינוביץ זצ"ל, ראש ישיבת מעלה אדומים כתב ("עוז" – כתב עת לענייני צבא, חברה וביטחון כרך א' עמוד 347) שכל זה הוא דווקא כששם את הדברים בתיק אחד. אבל אין לשים את הדברים שאינם חיוניים בכיס אחר (באפוד למשל) כי במקרה כזה הדבר כהוצאה נפרדת והדבר אסור.


וכן כתב הגר"ש מן ההר זצ"ל, רבה של שכונת בית וגן בירושלים בספרו "דיני צבא ומלחמה" עמוד 146: "יארוז את חפציו ביחד עם הציוד הצבאי בתרמיל אחד בתוכו ולא בכיסים התפורים בחוץ ורק כך יוכל לקחת הכל ביחד".


סיכום: חייל המוקפץ בשבת לפעילות מבצעית יכול לקחת אתו בתרמיל, לא רק דברים הנצרכים מבחינה מבצעית אלא גם דברים שאינם נצרכים מבחינה מבצעית, כגון: תפילין, בגדים וכד'.


אם מדובר בחפצי מוקצה, יכניס אותם לתרמיל על ידי טלטול בגופו (במרפק, באחורי היד וכד').


יקפיד לשים את כל הדברים בתוך התיק, ולא ישים את החפצים שאינם נצרכים בתוך כיסים נפרדים.

שאלה:

חייל המוקפץ בשבת לפעילות מבצעית האם מותר לו לקחת אתו גם חפצים שאינם לצורך מבצעי כמו תפילין, כסף, בגדים וכד'?

תשובה:

שאלה זו יש לבחון בשלושה היבטים: א.דיני מוקצה. ב.איסור טלטול מרשות לרשות וטלטול ד' אמות ברשות הרבים. א.איסורי תחומין.


לגבי איסור מוקצה יש להתייחס לשלושה סוגי דברים: א.דברים שאינם מוקצה (כמו בגדים או נייר טואלט) שבודאי מותר לטלטלם. ב. תפילין – הרמ"א (סימן שח סעיף ד') כתב שמותר לטלטל תפילין לצורך. אולם המשנה ברורה (ס"ק כד) מביא את דעת המגן אברהם המחמיר וסבור שהם כלי שמלאכתו לאיסור ומותר רק לצורך גופו ומקומו. אולם סיים שבמקום הדחק אפשר להקל כדעה ראשונה. ממילא במקרה דנן מותר לטלטל את התפילין. ג.דברים שהם מוקצה, כמו כסף וכדומה ניתן יהיה לטלטל אותם בגופו ולא בידיים (שי"א סעיף ח' ובמ"ב ס"ק ל').


לגבי איסור טלטול מצינו היתר שכתבו החפץ חיים בספרו "מחנה ישראל" (הביא את דבריו הגרי"י נויבירט זצ"ל בעל "שמירת שבת כהלכתה" במאמר ב"המעיין תשכ"ז,ד עמוד 12) שאם שם את הדברים שאין בהם צורך מבצעי באותו תרמיל עם הדברים החיוניים מותר לטלטל. וזאת מכיוון שכל האיסור הוא בגלל "מרבה בשיעורין" (כלומר הוא אינו עושה פעולה נפרדת לטלטל את הדברים שאינם חיוניים, אלא רק מרבה בכמות.) וזאת התירו במקום הפסד. וגם כאן בשעת הדחק.

מהלכות מלחמה

מתוך הספר חברותא (שיצא לאחרונה)

לגלות מחדש את פרשת השבוע, ספר ללימוד פרשת השבוע. תשעה מדורים לכל פרשה

המתאימים למשפחות, ליחידים, ללומדים המעמיקים ולאלה המעדיפים חידות ושאלות חווייתיות.

מהספר
1 וירא.png
וירא2.png
SHABAT_book_page-0019 וירא-חידות_edited.jpg
חידות

יש לבחור בלשונית החיפוש ספר בראשית פרשת וירא

שיעורם לפ"ש
תשובות

תשובות לחידות 

SHABAT_book_page-0019 וירא-חידות_edited.jpg
bottom of page