top of page
Open Book
לוגו ראשית_edited.png

פרשת לך לך // י"ג בחשוון תשפ"ד

רוּחוֹת (לַ)מִּלְחָמָה

הגיגים מענייני דיומא ומפרשת השבוע מבית המדרש "ראשית"
הרב אביחי קצין // ראש בית המדרש ראשית ורב קהילות "משכן מיכאל" ו"עלומים"

• ענייני הפרשה מתוך הספר החדש "חברותא" >

• חידות לפרשה >

תוכן

"המלחמה הראשונה" >

• מפרשת השבוע וענייני דיומא 

חייל הנמצא בפעילות ויש לו זמן קצר מאד להתפלל כיצד ינהג? >

מפרשת השבוע
Silhouette of Soldiers

מפרשת השבוע וענייני דיומא  "המלחמה הראשונה"

...הסרטון יטען מיד

מהלכות מלחמה // הרב אביחי קצין 

שמכיוון שאם לא יהיה בביתו, יתבטלו הוא ובני ביתו מעונג שבת, נחשב הדבר כדבר מצווה. וכיוון שהוא אינו עושה מעשה בקום ועשה לחילול שבת

יכול להישאר בביתו וישוב למחרת ביום השבת משום שהדבר פיקוח נפש.

נמצינו למדים ששאלה זו של חייל המקבל אישור לצאת ביום שישי על מנת לחזור בשבת שנויה במחלוקת בין שני גדולים אלו (וכך כתב השמירת שבת במפורש שם).

ובמקרה דנן, יש לקחת בחשבון שיציאה כזו מאפשרת לחייל התרעננות, הן מהבחינה הפיסית והן מבחינה נפשית. כמו שהגר"מ פיינשטיין עצמו כתב שבמקרה שאין לרופא מקום בבית החולים או בסביבותיו ויצטרך להישאר בחוץ כל הלילה, כיוון שרופא עייף הוא דבר הגורם לפיקוח נפש. ולכן במקרה כזה אפשר יהיה לסמוך על שיטתו של הגרש"ז אוירבעך ולצאת הביתה ולשוב בשבת.

כך גם פורסם בהוראות של הרבנות הצבאית לשבת הקודמת ("דגשים הלכתיים בנוגע ליציאה להתרעננות בשבת פרשת נח – חמ"ל רבצ"ר): "מותר לצאת להתרעננות ביום שישי, אף שידוע בוודאות שנדרש לשוב אל היחידה בשבת. על מקרה זה עצמו כתב מרן הגרש"ז אוירבעך זצ"ל: "יש להקל עד כמה שאפשר לעוסקים בהצלת נפשות".

לסיכום: יכול חייל במקרה המתואר לצאת לחופשה ביום שישי, אף אם הוא יודע שיצטרך לחזור לפעילותו המבצעית בשבת.

שאלה:

חייל המגויס לתקופה ממושכת ומקבל חופשה להתרעננות ביום שישי ונאמר לו שעליו לשוב למחרת בשבת לשטחי הכינוס. האם מותר לו לצאת ולשוב בשבת או עליו לוותר על החופשה?


תשובה:

שאלה זו קיימת גם בימי שגרה בהקשר רפואי. מה דינו של רופא, שיש לו משמרת בשבת אחה"צ, במחלקה כזו שהשהות בה היא בגדר של פיקוח נפש, האם עליו להישאר בבית החולים או שהוא יכול לשהות בליל שבת עם משפחתו ולמחרת להגיע ברכב?

הגר"מ פיינשטיין (אגרות משה או"ח א,קלא) שאם הרופא יודע לפני שבת שיצטרך לנסוע בשבת, על אף העובדה שהנסיעה תהיה לצורך פיקוח נפש "כשיודע הרופא מזה ערב שבת מחוייב הרופא להשאר ללון באיזה בית הסמוך לבית החולים שודאי אפשר להשיג מקום ללון ואף אם יצטרך לשלם דמי שכירות בעד הלינה אין להתיר לו לבא לביתו שיביאנו זה לחלל שבת למחר ליסע לבית החולים". כל זאת, לדעתו, אפילו אם לא יהיה לו יין וסעודה ראויה לכבוד שבת.

לעומתו סבור הגרש"ז אוירבעך (שמירת שבת כהלכתה פרק מ הערה ע"א)

מהלכות מלחמה

מתוך הספר חברותא (שיצא לאחרונה)

לגלות מחדש את פרשת השבוע, ספר ללימוד פרשת השבוע. תשעה מדורים לכל פרשה

המתאימים למשפחות, ליחידים, ללומדים המעמיקים ולאלה המעדיפים חידות ושאלות חווייתיות.

מהספר
לך לך 2.png
חידות

תשובות

SHABAT_book_page-0015-26_edited.jpg

יש לבחור בלשונית החיפוש ספר בראשית פרשת חיי

שיעורם לפ"ש
תשובות

חזרה לחידות

bottom of page